تاثیر کرونا بر طراحی و چیدمان

یکی از نتایج شیوع کرونا ویروس در سراسر جهان، ایجاد طرح فاصله گذاری اجتماعی و خانه نشینی بسیاری از افراد است. شرایطی که ما نمی دانیم به صورت موقتی است یا تا مدت ها ماندگار خواهد شد. اما این چه تاثیری بر روی حوزه طراحی داخلی دارد و طراحی داخلی خانه مناسب با کرونا چه طور خواهد بود؟ این شرایط چه تغییری در مفهوم سنتی خانه های ما خواهد داشت؟ عوامل اجتماعی اصلی تاثیرگذار بر طراحی خانه ها در آینده کدامند؟...