سقف کاذب یکپارچه فلت
۷۴۰۰۰۰ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار D112(A,B)
 • با سازه f ,u,L
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران
سقف کاذب یکپارچه دکوراتیو
۷۸۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار D112(A,B)
 • با سازه f ,u,L
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران
باکس با نورمخفی دکوراتیو
۶۸۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار D112(A,B)
 • با سازه f ,u,L
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران
سقف کاذب ۶۰*۶۰ مشبک
۷۰۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار CLICK
 • با سپری های T شکل
 • تایل گچی روکش PVC
 • شرکت کناف ایران
دیوار جداکننده
۱۱۰۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار W111
 • ضخامت۱۰cm با سازه C,U
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران
دیوار پوششی
۶۹۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار W623
 • با سازه F,L
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران