دیوار جدا کننده کناف

دیوارهای جدا کننده کناف، دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شوند این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع C,CW و U,UW بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند.
درزهای میان این صفحات به وسیله ی نوار و بتونه ی مخصوص درزگیری شده، به نحوی که در انتهای کار، سطحی یکپارچه و بدون درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشی کاری یا هر نوع پوشش نهایی (کاغد و پوستر …) دیگری خواهد داشت،.
فضای خالی داخل دیوار ، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و همچنین عبور و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را به راحتی میسر می سازد.

از فروشگاه کناف ما دیدن کنید

divarJoda021

مزایای دیوار جداکننده کناف در ساختمان

سـرعت اجرایـی بـالا:

سـرعت اجرایـی بـالا از ویژگی هـای اصلـی دیـوار جداکننـده کنـاف اسـت. همچنیـن، دیوارهـای کنـاف دارای قابلیت رنـگ آمیزی بلافاصلـه پـس از خشـک شـدن بتونـه و یـا گچ پوششـی می باشـند که سـرعت اجـرای بـالا و در نتیجه کاهـش مدت زمـان اجرای پروژه در بازگشـت سـریع سـرمایه بسـیار موثر خواهـد بود.
اجرای بسیار آسان: اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است که در بسیاری از کشورهای دنیا، مصرف کنندگان اجزای ساختار دیوار جداکننده را از فروشگاه های مصالح تجهیزات ساختمانی خریداری نموده و با مطالعه دستور العمل های مربوطه و با استفاده ازابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام می کنند.

دقـت بـالا در اجرا:

به طور کلی سـاختارهای خشـک، از مصادیق سـاخت و سـاز صنعتـی بناها به شـمار می روند. به دلیل روش اجرایی آسـان و اسـتاندارد، خطاهـای اجرایـی و هزینه هـای ناشـی از آن کاهـش یافتـه و عملیـات اجرایـی بـا دور ریز بسـیار کم مصالح و صرفـه جویی در مصالـح، نیروی انسـانی و زمان همـراه خواهد بود.

عملکـرد لرزه ای مناسـب:

عملکـرد لـرزه ای دیوارهـای جداکننـده کناف، بـدون شـک مهمترین مزیـت ایـن نـوع دیـوار بـه ویـژه در کشـور لـرزه خیـزی ماننـد ایـران محسـوب می شـود. انواع مختلف دیوار جداکننده کنـاف بـه خوبـی می تواننـد در مقابـل نیروهـای زلزلـه در امتـداد عمـود بـر صفحـه خـود مقاومـت ۵ g کننـد. محاسـبات نشـان می دهـد کـه دیوارهـای کنـاف در برابـر شـتاب هایی بـه بزرگی بیـش از مقاومت دارند (این در حـــالی اســـت که شتـــاب مبنای طرح در زلزلـه خیزتـــرین مناطـق ایـران می باشـد). ایـن نـوع دیـوار دارای رفتـار میـان قابـی ایـده آل بـوده و کامـلا انعطـاف ۰/۳۵ gحداکثـر پذیـر می باشـد. بـا اجـرای اتصـالات مناسـب می تـوان ایـن دیوارهـا را از قاب هـای سـازه منفـک نمود تـا از اثـرات متقابـل بیـن دیوار و سـازه به طـور کامل جلوگیـری شـود. همچنین دیوار دچار شکسـت انفجـاری نشـده و آوار بـر جـای نمی گـذارد.

کاهـش بـار مرده سـاختمان:

سبک تر بودن دیوار جداکننده یکی از مزیت های این مصالح مدرن می باشد. دیوارهـای جداکننده کناف به طـور متوسـط ۶۰ تا ۹۰ درصد نسبت به دیوارهای بنایی سبک تر هستند. به لحاظ اقتصادی، سبک سـازی موجـب می شـود کـه مخـارج تامین ایسـتایی سـازه کاهـش یابد. سـبک کردن اجـزای غیر سـازه ای، علاوه بر ایـن که نیروهـای جانبی ناشـی از زلزله را کاهـش می دهـد، نیـروی قائـم ناشـی از بـار مـرده وارده بـر سـاختمان را نیـز کاهـش داده، در نتیجـه پـی و مقاطـع مورد نیـاز تیر و سـتون بسـیار بهینه و اقتصـادی می گردد.