ردیف توضیح فایل DWG PDF
سقف ثابت D112
۱ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (۱) D-112-AW01
۲ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (۲) D-112-AW02
۳ اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپA (با براکت) D-112-AJ01
۴ اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپA (با براکت) D-112-AJ02
۵ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 1 D-112-AL01
۶ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 2 D-112-AL02
۷ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز) D-112-AJ03
۸ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز) D-112-AJ04
۹ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز) D-112-AJ05
۱۰ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز) D-112-AJ06
۱۱ اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (۱) D-112-BW01
۱۲ اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (۲) D-112-BW02
۱۳ اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپB (با براکت) D-112-BJ01
۱۴ اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپB (با براکت) D-112-BJ02
۱۵ اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 1 D-112-BL01
۱۶ اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 2 D-112-BL02
۱۷ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز) D-112-BJ03
۱۸ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز) D-112-BJ04
۱۹ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز) D-112-BJ05
۲۰ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز) D-112-BJ06
۲۱ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی با خط سایه D-112-AW03
۲۲ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611 با خط سایه D-112-AW04
۲۳ اتصال دیوار به سقف کاذب با جزئیات عایق بندی صوتی D-112-AW05
۲۴ آویز ترکیبی ۱ D-112-HG01
۲۵ آویز ترکیبی ۲ D-112-HG02
۲۶ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق) D-112-EJ01
۲۷ کتیبه تفکیک کننده فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب D-112-GM01
۲۸ سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین ۱ D-112-GF01
۲۹ سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین ۲ D-112-GF02
۳۰ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کی پلاس (لغزان) (۱) D-112-AW06
۳۱ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کی پلاس (لغزان) (۲) D-112-AW07
۳۲ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار بنایی (دارای خط سایه) D-112-AW08
۳۳ سقف تزئینی- باکس گوشه (مقطع) D-112-D01
۳۴ سقف تزئینی- باکس گوشه (نما) D-112-D02
۳۵ سقف تزئینی- باکس گوشه D-112-D03
۳۶ سقف تزئینی- باکس وسط D-112-D04
۳۷ سقف تزئینی- باکس وسط D-112-D05
۳۸ سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به باکس گوشه D-112-D06
۳۹ سقف تزئینی- طرح حاشیه پله ای D-112-D07
۴۰ سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به حاشیه پله ای D-112-D08
۴۱ سقف تزئینی- طاق با نور مخفی D-112-D09
۴۲ سقف تزئینی- طرح حاشیه با خط سایه D-112-D10
۴۳ سقف تزئینی- باکس با تیغه های افقی D-112-D11
۴۴ سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (۱) D-112-D12
۴۵ سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (۲) D-112-D13
۴۶ سقف تزئینی- سقف کنگره دار (۱) D-112-D14
۴۷ سقف تزئینی- سقف کنگره دار (۲) D-112-D15
۴۸ سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح خط سایه D-112-D16
۴۹ سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح پله ای D-112-D17
۵۰ سقف تزئینی- طرح برجسته پله ای D-112-D18
۵۱ سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح برجسته پله ای D-112-D19
۵۲ سقف تزئینی- باکس گوشه با نور مخفی D-112-D20
۵۳ سقف تزئینی- اختلاف سطح با نور مخفی D-112-D21
۵۴ سقف تزئینی- طرح نور مخفی با تیغه های افقی D-112-D22
۵۵ سقف تزئینی- جزئیات نصب ریل پرده D-112-D23
۵۶ سقف تزئینی- انواع کنسول D-112-D24
۵۷ سقف تزئینی- سقف سینوسی D-112-D25
۵۸ سقف تزئینی- سقف گنبدی D-112-D26
۵۹ سقف تزئینی- سقف آرک دار D-112-D27
۶۰ سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس ۹۰ درجه D-112-D28
۶۱ سقف تزئینی- طرح نور مخفی حاشیه با قوس های۹۰ درجه D-112-D29
۶۲ سقف تزئینی- اختلاف سطح با قوس S شکل D-112-D30
۶۳ سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس کاو D-112-D31
۶۴ سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح قوسی D-112-D32
۶۵ جزئیات نصب دریچه بازدید D-112-GI01
۶۶ جزئیات اجرای بازشوی دریچه تهویه در پیشانی سقف D-112-GI02
۶۷ جزئیات نصب دریچه تهویه در پیشانی سقف D-112-GI03
۶۸ جزئیات نصب دریچه تهویه سقفی (بدون برش سازه های سقفی)-۱ D-112-GI04
۶۹ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-۱ D-112-GI05
۷۰ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-۲ D-112-GI06
۷۱ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-۳ D-112-GI07
۷۲ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-۲ D-112-GI08
سقف خود ایستا D131
۷۳ سقف کاذب خود ایستای بدون کد حریق D-131-G01
۷۴ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین سقف کاذب D-131-G02
۷۵ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(A) D-131-G03
۷۶ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(B) D-131-G04
۷۷ اتصال سازه سقفی به سازه تراز باربر D-131-G05
۷۸ جزئیات نصب دریچه بازدید D-131-MI01
۷۹ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار D-131-MI02
۸۰ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (تیپA ) D-131-EJ01
۸۱ اتصال سقف کاذب خود ایستا به کتیبه باربر D-131-G06
۸۲ اتصال سازه تراز باربر به دیوار بنایی یا خط سایه (تیپ A) D-131-G07
۸۳ اتصال سازه سقفی به دیوار بنایی با خط سایه (تیپ A) D-131-G08
ردیف توضیح فایل DWG PDF
۱ دیوار جداکننده ساده W111 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W111-G کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲ دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالاW112 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W112-G کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳ دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالاW115 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W115-G کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴ دیوار جداکننده تاسیساتیW116 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W116-G کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵ اتصال دیوار به سقف کاذب با مهار جمع شونده کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶ اتصال دیوار به سقف کاذب با پیچ FN کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷ افزایش طول استاد کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 G-S-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸ جزئیات قاب بندی در محل نصب دریچه بازدید کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-OI-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹ امتداد دیوار کی پلاس تا زیر سقف اصلی (بین دو سقف کاذب) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰ درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EJ-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۱ درز انقطاع با سازه V شکل کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EJ-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۲ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EJ-A03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۳ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۴ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (کاهش۳db) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۵ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W115 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EJ-A04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۶ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F30- W111 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EJ-A05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۷ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W112 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EJ-A06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۸ جزئیات نصب قوطی برق در ساختارهای دارای کد حریق کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EB-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۹ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W112 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۰ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W115 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۱ اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۲ اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از پایین کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-C-A09 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۳ قرنیز سنگی توکار (دارای کد حریق) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-SB-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۴ جزئیات نصب تاسیسات قائم ۱ کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۵ جزئیات نصب تاسیسات قائم ۲ کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۶ جزئیات نصب تاسیسات افقی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۷ جزئیات نصب سازه پشتیبان SP60 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۸ جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس ضخیم) و تاسیسات کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۹ جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس کم ضخامت) و تاسیسات کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۰ جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت ایرانی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۱ جزئیات نصب فلاش تانک توکارو توالت فرنگی دیواری کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۲ اتصال دیوار به کف سازه ای کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-F-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۳ اتصال به کف (دیوار تک لایه با عایق رطوبتی کی پلاس) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-F-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۴ اتصال به کف (دیوار دو لایه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-F-A03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۵ جزئیات اجرایی قرنیز چوبی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-SB-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۶ جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال با چسب) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-SB-A03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۷ جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال کشویی) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-SB-A04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۸ جزئیات نصب رادیاتور کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A09 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۹ جزئیات قاب بندی در محل نصب جعبه آتش نشانی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A10 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۰ جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (مقطع) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A11 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۱ جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (پلان) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A12 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۲ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EB-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۳ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EB-A03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۴ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EB-A04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۵ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EB-A05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۶ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-EB-A06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۷ جزئیات قاب بندی و تقویت بازشوی در کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-DI-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۸ جزئیات نصب چهارچوب در (W111) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-DI-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۹ جزئیات نصب چهارچوب در (W112) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-DI-A03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۰ جزئیات نصب چهارچوب در (W115) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-DI-A04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۱ اتصال دیوار W115 به دیوار راهرو در محل دو اتاق مجاور کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-DI-A05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۲ جزئیات نصب دریچه بازدید کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A13 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۳ جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شده کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A14 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۴ جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (نما) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A15 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۵ جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (مقطع) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A16 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۶ جزئیات قاب بندی بازشوی تهویه در دیوار کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-MI-A17 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۷ دیوار قوس دار (اجرا به روش خشک) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-D-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۸ قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-D-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۹ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه کاغذ) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-D-A03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۰ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-D-A04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۱ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش دو لایه کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-D-A05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۲ جزئیات اجرایی دیوارک کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-D-A06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۳ دیوار جداکننده با سازه امگا (دارای کد حریق) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-OM-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۴ دیوار جداکننده با سازه امگا کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-OM-A02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۵ اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W-W-A01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
ردیف توضیح فایل DWG PDF
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه بدون سازه
۱ اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611 (با بتونه درزگیر) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W611-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲ اتصال دیوار پوششی W611 به دیوار زمینه کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 599
۳ اتصال دیوار پوششی W611 به کف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴ درزگیری دیوار پوششی W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 599
۵ اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611(با پرلفیکس) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶ اتصال دیوار پوششی W611 به سقف کاذب کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷ پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸ اتصال گوشه ۱۳۵ درجه با دیوار پوششی W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹ درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-09 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰ درز انقطاع کشویی W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-10 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۱ اتصال دیوار پوششی W631 به سقف اصلی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W631-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۲ اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار زمینه کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W631-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۳ اتصال دیوار پوششی W631 به کف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W631-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۴ درزگیری دیوار پوششی W631 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W631-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۵ اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار جداکننده کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W631-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۶ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W631 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W631-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۷ اتصال نازک کاری سقف به دیوار پوششی W624 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W624-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۸ اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار زمینه کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W624-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۹ اتصال دیوار پوششی W624 به کف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W624-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۰ درزگیری دیوار پوششی W624 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W624-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۱ اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار جداکننده کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W624-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W624 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W624-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۳ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W624 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W624-07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۴ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-O01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۵ پوشش کاری دور پنجره W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W611-O02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه با سازه
۲۶ اتصال دیوار پوششی W623 به سقف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۷ اتصال دیوار پوششی W623 به دیوار زمینه کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۸ اتصال دیوار پوششی W623 به کف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۲۹ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W623 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۰ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W623 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۱ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با مهار جمع شونده کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با پیچ کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۳ پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W623 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۴ پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W623-09 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۵ پوشش کاری دور کانال تهویه با دیوار پوششی W623 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-10 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۶ پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623-2 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-11 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۷ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-O01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۸ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-O02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۳۹ پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-O03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۰ پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W624 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-O04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۱ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 (2) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-O05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۲ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 (2) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-O06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۳ درز انقطاع کشویی لغزان دیوار پوششی W623 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W623-EJ کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه
۴۵ اتصال دیوار پوششی W625 به سقف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 597 W625-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۶ درز افقی دیوار پوششی W625 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۷ اتصال دیوار پوششی W625 به کف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۸ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W625 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۴۹ اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W625 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۰ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با مهار جمع شونده) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۱ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با پیچ) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۲ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W625 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۳ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W625 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-EJ کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۴ پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W625 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-O01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۵ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W625 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-O02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۶ پوشش کاری دور پنجره W625 در مجاورت ساختار W611 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W625-O03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۷ اتصال دیوار پوششی W626 به سقف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۸ درز افقی دیوار پوششی W626 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۵۹ اتصال دیوار پوششی W626 به کف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۰ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W626 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۱ اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W626 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با مهار جمع شونده) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۳ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با پیچ) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۴ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W626 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۵ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W626 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-EJ کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۶ پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W626 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-O01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۷ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W626 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-O02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۸ پوشش کاری دور پنجره W626 در مجاورت ساختار W624 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W626-O03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۶۹ اتصال دیوار پوششی W628a به سقف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628a-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۰ درز افقی دیوار پوششی W628a کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628a-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۱ اتصال دیوار پوششی W628a به کف کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628a-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۲ اتصال دیوار پوششی W628a به دیوار بنایی جانبی کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628a-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۳ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628a کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628a-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۴ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628a کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628a-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۵ اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (۵/۱۲×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۶ درز افقی دیوار پوششی W628b (5/12×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۷ اتصال دیوار پوششی W628b به کف(۵/۱۲×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۸ اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (۵/۱۲×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۷۹ درز قائم دیوار پوششی W628b (5/12×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۰ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (5/12×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۱ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (5/12×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۲ اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (۲۵×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۳ درز افقی دیوار پوششی W628b (25×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-09 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۴ اتصال دیوار پوششی W628b به کف (۲۵×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-10 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۵ اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (۱۲×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-11 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۶ درز قائم دیوار پوششی W628b (25×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-12 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۷ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (25×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-13 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۸ نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (25×۲) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W628b-14 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۸۹ اتصال دیوار پوششی W629 به سقف (F30) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۰ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F30) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۱ درز قائم دیوار پوششی W629 (F30) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۲ درز افقی دیوار پوششی W629 (F60) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۳ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F60) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۴ درز قائم دیوار پوششی W629 (F60) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۵ اتصال دیوار پوششی W629 به کف (F90) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۶ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F90) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۷ درز قائم دیوار پوششی W629 به سقف (F90) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-09 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۸ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W629 (F90) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-10 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۹۹ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W629 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W629-11 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۰ اتصال دیوار پوششی W630 به سقف (F30) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-01 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۱ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F30) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-02 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۲ درز قائم دیوار پوششی W630 (F30) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-03 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۳ درز افقی دیوار پوششی W630 (F60) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-04 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۴ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F60) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-05 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۵ درز قائم دیوار پوششی W630 (F60) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-06 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۶ اتصال دیوار پوششی W630 به کف (F90) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-07 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۷ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F90) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-08 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۸ درز قائم دیوار پوششی W630 به سقف (F90) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-09 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۰۹ درز افقی دیوار پوششی W630 (F90) کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-10 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63
۱۱۰ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W630 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 333 W630-11 کی پلاس > دیتیل های فنی DWG 63