برآورد قیمت سیستم کناف

آنالیز و برآورد قیمت ریالی ساختارهای کناف (سقف و دیوار کاذب) اگر به صورت اصولی و استاندارد بخواهیم مشخص کنیم به طور کلی قبل از بازدید و برداشت از پروژه و طرح های مورد نظر به صورت دقیق امکان پذیر نمی باشد.
لذا با توجه به درخواست مکرر مشتریان و کارفرمایان محترم قیمت های حدودی را بر اساس نوع ساختار دسته بندی شده در جدول ذیل در دسترس می باشد.

 

سقف کاذب یکپارچه فلت
۷۴۰۰۰۰ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار D112(A,B)
 • با سازه f ,u,L
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران
سقف کاذب یکپارچه دکوراتیو
۷۸۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار D112(A,B)
 • با سازه f ,u,L
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران
باکس با نورمخفی دکوراتیو
۶۸۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار D112(A,B)
 • با سازه f ,u,L
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران
سقف کاذب ۶۰*۶۰ مشبک
۷۰۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار CLICK
 • با سپری های T شکل
 • تایل گچی روکش PVC
 • شرکت کناف ایران
دیوار جداکننده
۱۱۰۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار W111
 • ضخامت۱۰cm با سازه C,U
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران
دیوار پوششی
۶۹۰۰۰۰ ریال
هر متر مربع
تهیه مصالح و دستمزد اجرا
 • ساختار W623
 • با سازه F,L
 • و گچبرگ ۱۲.۵
 • شرکت کناف ایران

باکس های با عرض کمتر از ۹۰ CM به صورت متر طول محاسبه می شود
تمامی مصالح کناف تحویل کارخانه می باشد و کرایه به عهده کارفرماست
تمامی دیتیل های نصب سقف کناف ودیوار کناف بر اساس استاندارد آیین نامه کناف ایران می باشد)
قیمتها بر اساس آخرین لیست قیمت ۰۱/۰۹/۹۷ کناف ایران می باشد
قیمتهای فوق بر اساس حداقل متراژ ۱۵۰ مترمربع سفارش می باشد و متراژزیر ۱۰۰ متر به صورت توافقی می باشد