دیوارهای پوششی کناف

دیوار های پوششی کناف، ساختارهایی سبکی هستند که جهت تکمیل نازک کاری (جایگزین گچ وخاک- سفیدکاری و جایگزین هرنوع مصالح پوششی)، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق صوت یا حرارت ، پوشش معماری و یا بازسازی سطوح دیوار های بنایی موجود در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند که در دو گروه بدون سازه و یا با زیر سازی گالوانیزه دسته بندی می شوند.

divarJoda021

انواع دیوار های پوششی کناف

دیوارهای پوششی
بدون سازه کناف
دکوکناف - گروه کناف لنا طرح لوتوس
دیوارهای پوششی
با سازه مستقل از دیوار زمینه